Försäljnings- och leveransvillkor

 

Allmänna villkor

 

Dessa villkor gäller för leveranser från Profilshop ApS och webbplatsen  prorailing.se. Dessa försäljnings- och leveransvillkor anses vara lästa och accepterade när leverantören skickar en orderbekräftelse, eller tills köparen accepterar ett erbjudande från leverantören, varpå köparen skriftligen accepterar erbjudandet.

 

Juridiskt namn

Profilshop Svergie AB

Org. nr.: 502089-63876

Industrivej 13 – 8410 Thorsager – Ronde

Tel: +46 709-103 50 40

Danske Bank – Reg.nr. 3409 Account no. 12886357

 

Priser – villkor

Alla priser i vår webshop är inklusive moms och skatter i svensk kronor (SEK) som standard.  Alla erbjudanden från leverantören är giltiga i 30 dagar från det datum då erbjudandet gjorts, därefter löper det ut. OBSERVERA! Alla erbjudanden måste betalas via banköverföring. Vid betalning med kreditkort tillkommer 1,5 % på beställningen.

 

Beställning

Beställningar kan bara göras av personer som är över 18 år. Beställningar av varor är bindande när de görs skriftligen, via e-post eller bekräftas i webbshoppen. Beställningar på varor som är specialtillverkade utifrån köparens mått och specifikationer kan inte annulleras.

 

Betalningsvillkor

Dessa villkor gäller där inget annat skriftligt avtal har skapats mellan dig som köpare och leverantör. Efter mottagandet av beställningen får köparen en bekräftelse via e-post närAllmänna villkor
Dessa villkor gäller för leveranser från Profilshop och webbplatsen pro-railing.se.
Därtill anses dessa försäljnings- och leveransvillkor vara lästa och godkända när leverantören skickat en
beställningsbekräftelse, eller vid tidpunkten för köparens skriftliga accept av erbjudanden från leverantören.
Juridiskt namn
Profilshop (nedan kallad leverantören)
Org.nr 502089-6386
Tel: 791 03 50 40
Bank: Danske Bank
Konto-nr: 3409 – 12886357
IBAN: DK5330000012886357
SWIFT: DABADKKK

Priser – villkor

Alla priser i vår webbshop anges som standard inkl. moms och avgifter i svenska kronor (SEK). Du kan välja att visa priser i
fler valutor i webbshoppen. Alla erbjudanden från leverantören är gällande i 30 dagar från erbjudandedagen, varefter de
upphör.
Obs! Alla erbjudanden förutsätter betalning via banköverföring. Vid betalning med betalkort tillkommer 1,5 % på
beställningen.

Beställning

Beställningar kan endast göras av personer som har fyllt 18 år. Beställning av varor görs bindande genom skriftlig
beställning, beställning via mejl eller bekräftelse i webbshoppen. Beställningar av varor som tillverkas efter köparens mått
och specifikationer kan inte ångras. Efter mottagen beställning får köparen en beställningsbekräftelse via mejl, som vi ber
köparen bekräfta innan vi fortsätter med beställningen. Beställningsbekräftelsen är bindande för köparen, såvida inte
köparen omedelbart invänder mot beställningsbekräftelsen. För beställningen gäller den skickade beställningsbekräftelsen
samt dessa försäljnings- och leveransvillkor. Muntliga avtal över exempelvis telefon gäller inte såvida inte de godkänts
skriftligen av leverantören.

Betalningsvillkor

Villkoren gäller såvida inga andra skriftliga avtal har ingåtts mellan dig som köpare och leverantören. Om beställningen
inkluderar montering faktureras monteringen separat i samband med leveransen. Betalning av beställda varor kan göras
online med kort, eller direkt till leverantören via banköverföring. Kortuppgifter överförs krypterat mellan kunden och
leverantören. Personuppgifter (namn, adress m.m.) krypteras dock inte.

Betalning

Betalningsvillkoren framgår av fakturan, om ingenting annat avtalas skriftligen. Vid beställningar med ett värde på upp till
20 000 SEK skickas fakturan i god tid, så att betalning kan ske före leverans.
Vid beställningar med ett värde på över 20 000 SEK görs betalningen i två avbetalningar, se nedan.
• Avbetalning 1: En deposition motsvarande 50 % av den totala köpeskillingen inkl. frakt betalas
• Avbetalning 2: Resterande 50 % av den totala köpeskillingen inkl. frakt betalas
När köparen lägger sin beställning godkänner köparen samtidigt att betalningen i avbetalning 2 överförs innan varorna
skickas.
Avbetalningarna kan göras via banköverföring eller kortbetalning. Avbetalningarna kan betalas online i vårt
betalningssystem (vi upprättar en betalningslänk via vårt betalningssystem). Vid kortbetalning och för kundens säkerhet
kan vi skicka en betalningsbegäran via vårt betalningssystem. Leverantören reserverar äganderätten för det sålda projektet
till dess att hela köpeskillingen inkl. eventuella räntor, kostnader m.m. har betalats fullt ut.
2
Tidpunkt för leverans och transport
Leveransen av varor anses ha ägt rum när konsumenten har mottagit varorna. Försändelser skickas med transportföretag
som väljs utifrån försändelsens omfattning, storlek och leveransvillkor. Leverans med vanlig transportör ingår i
leveranspriset. Fraktpriset förutsätter att leveransen kan genomföras vid leveransförsök 1. Det är köparens ansvar att
korrekt leveransadress är angiven vid beställning och på beställningsbekräftelsen, och att leverans kan ske vid vägkanten
med lastbil eller pallyftare. När köparens adress inte kan nås med lastbil (vanligtvis tung lastbil med eller utan släp),
exempelvis vid trånga vägförhållanden, vegetation ovanför körbanan, skarpa svängar etcetera, placeras varorna i regel så
nära leveransplatsen som möjligt. Kostnaden för leveransförsök 2 bärs av köparen, om transportören inte anser det
motiverat att utföra det andra leveransförsöket utan kostnad.
Leveransen sker på köparens ansvar och utan kvittering, såvida inget annat avtalas. Leverans görs vid vägkanten, uppfarten
eller carporten, där det är möjligt att placera varorna på ett säkert sätt. Om köparen har andra önskemål kan detta anges i
samband med beställningen – sådana önskemål kan köparen faktureras för. Om det krävs specialutrustning, specialbil eller
kran för leverans, faktureras köparen för detta såvida det inte redan ingår i beställningsbekräftelsen. Vid leverans på icke
brofasta öar samt i utlandet, begärs ett särskilt transporttillägg. Efter slutförd leverans är det köparens ansvar att så snart
som möjligt göra en grundlig och omsorgsfull genomgång av det som levererats. Fel eller brister som skulle ha upptäckts
vid en sådan genomgång kan leverantören inte ställas till svars för vid ett senare tillfälle.
En försenad leverans, oavsett av vilken orsak, berättigar inte köparen att häva avtalet såvida inte leveranstiden överskrids
med mer än 1 månad (för lagervaror). Dock gäller 3 månader vid specialbeställningar. Säljaren har rätt till att inom en 3-
månadersperiod från det att varorna levererats, korrigera fel och brister (produktskada eller felleverans) på aktuell vara
utan att kunna krävas på ersättning. Säljaren tar inget ansvar i de fall då montering inte kan utföras på grund av försenad
leverans, maskinfel, force majeure etc. Leverantören kan inte hållas ersättningsansvarig på bakgrund av förseningar, vare
sig för direkta eller indirekta förluster, och detta oavsett orsaken till förseningen. En försenad leverans, oavsett av vilken
orsak, berättigar inte köparen att häva avtalet om specialtillverkade varor såvida inte leveranstiden överskrids med mer än
3 månader. Leverantören är inte ersättningsansvarig på bakgrund av förseningar, varken för direkta eller indirekta
förluster, och detta oavsett orsaken till förseningen.
Reklamation
Köparen måste undersöka de levererade varorna för transportskador och synliga fel/brister vid leveransen eller inom 14
dagar från leveransen. Om köparen upptäcker ett fel är det viktigt att omgående kontakta leverantören och skicka foton
på skadan innan påbörjad montering, och senast 14 dagar efter mottagning av beställningen. Reklamationsrätten upphör
att gälla om inte dessa villkor uppfylls.
Om reklamationen är berättigad och har gjorts i rätt tid från kundens sida, gäller följande:
Leverantören kan inte på något sätt hållas ersättningsansvarig för driftförluster, förlorad intäkt eller andra direkta eller
indirekta förluster till följd av fabriksfel eller transportskada. Kunden har 2 års reklamationsrätt på levererade varor i
enlighet med köplagens bestämmelser. Risken för varor som köpts av leverantören övergår vid tidpunkten för leverans till
konsumenten. Köparen kan som utgångspunkt bara klaga på produktionsfel som visar sig inom och senast 2 år efter
leverans av varan. Leverantören ersätter uteslutande själva produkten – inte något relaterat till montering. För varor med
begränsad hållbarhet är köparens klagomöjligheter begränsade till varans hållbarhetsperiod.
Leverantören påtar sig det ansvar som den vid tidpunkten rådande lagstiftningen kräver, men tar inte på sig något ansvar
i större utsträckning än så.
Om köparen önskar ytterligare information eller rådgivning från säljaren anses den bara vara av vägledande art.
Leverantören är inte ansvarig för demontering och/eller återmontering av levererade varor. Leverantören vill påpeka att
fel och brister orsakade av montering, feljustering, felmontering, dåligt underlag/grund (otillräcklig bärförmåga) eller
bristande underhåll, inte omfattas av reklamations- och garantibestämmelser. Om din reklamation är oberättigad kan
säljaren kräva betalt för undersökning, om leverans och/eller reparation betalas av köparen. Köparen blir informerad av
en eventuell kostnad för undersökning eller reparation innan själva undersökningen eller reparationen.
Ångerrätt
Produkter som tillverkats enligt konsumentens specifikationer, förhållanden eller som direktanpassas efter konsumentens
önskemål, omfattas inte av ångerrätten. Detta gäller för alla glaspaneler, aluprofiler och andra produkter som tillverkas
3
efter konsumentens mått. Av samma anledning kan varan inte bytas, returneras eller ändras.
När det gäller lagervaror har köparen (konsumenten) 14 dagar på sig att meddela att köparen ångrar köpet och därefter 14
dagar på sig att skicka varan i retur, även om den har använts. En vara anses vara använd om den är använd utöver vad
som är möjligt när man provar varan i en fysisk butik. Om varan är använd ska det göras en konkret bedömning av vad den
använda varan kan säljas för till en annan konsument. Köparen är skyldig att returnera varan i stort sett i samma skick och
mängd som när den togs emot på leveransadressen. Köparen måste själv bära kostnaderna som kopplas till retur av varan.
Dokumentation och vägledning
Det finns produktbeskrivningar, monteringsinstruktioner och bruksanvisningar till varan. Dessa kan laddas ned från
leverantörens hemsida pro-railing.se eller webbshoppen. Leverantörens produkter kan monteras på flera olika sätt. Det är
flera faktorer som spelar in när det gäller korrekt montering, däribland underlag/grund och eventuellt också husets
konstruktion. Därför är våra monteringsinstruktioner endast vägledande. I de fall då leverantören har gett vägledning till
köparen, sker detta utan ansvar från leverantörens sida. Leverantören är inte ansvarig för skador på fast egendom eller
lösöre i samband med användning av leverantörens produkter.
Produktansvar
Köparen måste förvänta sig att varan kan ha mindre kosmetiska avvikelser, däribland avvikelser som uppstått vid
ytbehandling och lackering. Det kan således förekomma ytliga repor, och ytan kan se ojämn ut. Sådana kosmetiska
avvikelser utgör inte ett fel och berättigar inte reklamation. Köparen måste förvänta sig vissa toleranser i tillverkarens
anvisningar och i största allmänhet, samt i koppling till väderförhållanden (rörelser i material till följd av
temperaturförändringar). Leverantören är inte ansvarig för:
• skador på fast egendom eller lösöre, som inträffar medan materialet är i köparens ägo
• skador på produkter som är framskaffade av köparen, eller på produkter där dessa ingår
• driftförlust, förlorad intäkt eller andra direkta eller indirekta förluster
• demontering och/eller återmontering av levererade varor, monterade av tredje part
Montering
Om leverantören står för monteringen ska det alltid finnas tillgång till vatten, 230 V ström och toalett. Förväntad starttid är
kl. 08:00, om inget annat avtalas. Monteringen sker som utgångspunkt inom 1–2 veckor efter överenskommet
leveransdatum. Leverantören förbehåller sig dock rätten att skjuta upp monteringen, bland annat under högsäsong och vid
dåliga väderförhållanden, såsom hård vind, kuling, snö och frost, som kan innebära att resultatet inte uppfyller
kvalitetskraven för korrekt utfört hantverk – samt vid force majeure. Det förutsätts att underlaget/grunden är stabil och
har tillräcklig bärförmåga, så att det inte krävs något extra arbete med underlaget/grunden i samband med monteringen.
Det förutsätts dessutom att borrning av hål i samband med monteringen kan utföras utan hinder. När montering sker på
eller mot befintliga byggnadsdelar ges ingen garanti för dessa.
Om otätheter uppstår under eller efter montering, som kan hänföras till befintligt underlag/grund, undertak,
understrykning, fogar eller intäckningar, är dessa inte reklamationsberättigande.
Vid leverans av en färdigmonterad produkt måste kunden vara tillgänglig för att granska projektet och slutföra det.
Om det mot förmodan skulle finnas fel eller brister vid leverans, berättigar det inte köparen att kvarhålla restbeloppet.
Leverantören kommer att korrigera dessa fel.
4
Garanti
Härdat glas är 5 gånger starkare än vanligt floatglas och har därmed en högre prestanda. Allt glas som används i
konstruktioner/ledstångskonstruktioner som skydd ska enligt EU:s standarder vara laminerat. Det står i Glasindustriens
publikationer ”Lamineret glas” och ”Glasværn” att det i sällsynta fall kan förekomma delaminering/missfärgning av
laminerat glas med fritt exponerade kanter som används utomhus.
Synliga avvikelser godkänns därmed enligt kriterierna i DS/EN 572-2, och toleranser gäller för härdat floatglas i enlighet
med DS/EN 12150. Se riktlinjerna från Glasindustrien. Härdningsprocessen påverkar glasets planhet, varvid glaset kan ha en
svag böjning. Böjningens omfattning är beroende av glasets tjocklek samt förhållandet mellan glasets längd och bredd.
Allt glas som används i våra skydds- och glasräcken är härdat, laminerat och CE-märkt.
PVB-folie – vanligt skyddsglas
Folie som används mellan glas och som har en ”hygroskopisk” effekt, vilket innebär att den absorberar fukt från
omgivningen. Därför kan det i sällsynta fall förekomma grumling/missfärgning i glasets yttre/perifera zoner. Dessa är
endast visuella problem, som inte har någon inverkan på glasets säkerhetsmässiga egenskaper. Detta är tekniskt
produktionsrelaterat och är därför inte reklamationsberättigande. Leverantören kan således inte garantera att det inte
förekommer någon missfärgning på laminerat glas som används utomhus. Därför ges ingen garanti på standardlaminerat
(float + float) och standardhärdat laminerat glas (härdat + härdat) med PVB-folie.
EVA-folie – skyddsglas
Med EVA-folie, som också är mycket mindre sårbart för fuktexponering eftersom folien inte absorberar fukt, är risken för
delaminering kraftigt reducerad – därför kan en EVA-folielösning användas utan kantskydd. Leverantören ger 7 års
delamineringsgaranti på allt glas laminerat med EVA-folie, som gäller vid delaminering från glaskant eller hålborrning och
förutsatt att glaset hanteras och monteras enligt Glasindustriens anvisningar.
SentryGlas® – skyddsglas
Leverantören ger 5 års delamineringsgaranti på SentryGlas®, som är mycket mindre sårbart för fuktexponering. Det
betyder en kraftigt reducerad risk för delaminering och därför kan en SentryGlas®-lösning användas utan kantskydd.
SentryGlas® till laminerat (float + float eller härdat + härdat) glas är 5 gånger starkare och upp till 100 gånger styvare än
traditionella lamineringsmaterial och har därför en högre prestanda.
Leverantören garanterar att relevanta glasvaror tillverkas i enlighet med EU-normer och uppfyller kraven för CE-märknin

0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbake till butiken